Skip to main content

Privacy Statement

Wij waarderen je vertrouwen en stellen alles in het werk om je privacy te beschermen. Deze privacy statement maakt duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij je privacy beschermen.

NextBI B.V. (hierna te noemen NextBI) is gevestigd op Startbaan 6 te Amstelveen (1185 XR). Om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met geldende privacywetgeving handelen, hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.  Voor vragen met betrekking tot privacy kun je telefonisch contact met de FG opnemen via +31(0)88-028 38 00 of per e-mail via gegevensbescherming@nextbi.nl.

Dit Statement is van toepassing op onze verwerking van gegevens van klanten of hun medewerkers die onze dienst gebruiken (categorie a) of personen die wij benaderen om klant te worden (categorie b).

NextBI is een data-dienstverlener gericht op de B2B sector. Dat betekent dat wij diverse soorten data verzamelen van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in het Handelsregister, wij data combineren en leveren aan ondernemingen. In de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij ook persoonsgegevens. Wij maken in de verwerking daarvan onderscheid tussen vier categorieën.

Categorie 1 – persoonsgegevens uit openbare registers
NextBI ontsluit, bundelt en verrijkt data uit diverse openbare bronnen en registers, zoals het Handelsregister en het BAG, om invulling te geven aan haar dienstverlening aan haar klanten. Het doel en de werking van deze registers zijn bij wet geregeld, waaronder de bevordering en het waarborgen van de rechtszekerheid en het handelsverkeer.

Wij stellen we deze gegevens online, via technische integraties (API’s) en als losse bestanden beschikbaar aan zakelijke afnemers.

Categorie 2 – persoonsgegevens van datapartners
Naast openbare registers ontsluit en levert NextBI ook data van haar datapartners. Denk bijvoorbeeld aan internationale bedrijfsinformatie.

Categorie 3 – persoonsgegevens van NextBI klanten
Sommige klanten laten hun eigen (klant)data door NextBI aanvullen of analyseren. Onder die door klanten aangeleverde data kunnen ook persoonsgegevens aanwezig zijn. NextBI levert de verrijkte data vervolgens weer terug en geeft daarbij vaak advies, bijvoorbeeld hoe de klant zich verhoudt ten opzichte van branchegenoten of waar de grootste risico’s en of kansen zijn. In dit geval treedt NextBI op als Verwerker.

Categorie 4 – persoonsgegevens van NextBI relaties
In het kader van de uitvoering van overeenkomsten met klanten en het optimaliseren van onze dienstverlening verwerken we ook (persoons)gegevens van onze klanten en relaties.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens waaronder ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Wij accepteren geen opdrachten waarvoor de verzameling van bijzondere persoonsgegevens nodig is.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens en welke zijn dat?

Wanneer u onze dienstverlening gebruikt (categorie a)

a) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
Wanneer jouw bedrijf een dienst bij ons als klant afneemt, verwerken wij jouw bedrijfsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen. Als je een eenmanszaak hebt, kan het zijn dat jouw bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens bevatten (als je bijvoorbeeld kantoor houdt op je woonadres).
Ook verwerken wij persoonsgegevens van jou, je werknemers of medewerkers om hen in staat te stellen onze dienst te gebruiken, om hen bijvoorbeeld te kunnen laten inloggen op onze online diensten of als onze klantenservice je of hen te woord staat.

Voor dit doel verwerken wij contactgegevens van onze klanten, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, en persoonsgegevens van onze gebruikers, zoals naam en IP-adres. Wij beperken ons tot informatie die noodzakelijk is om onze overeenkomst goed en naar tevredenheid van jou als klant te kunnen uitvoeren.

Wij verrichten deze verwerking op de grondslag van ‘uitvoering van overeenkomst’.

In sommige gevallen verwerken we gegevens van klanten ook om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld belastingwetgeving. In die gevallen moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Wij doen dit dan op de grondslag van ‘wettelijke verplichting’.

b) Voor het monitoren van het gebruik van onze dienstverlening
Ook verwerken we persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten te monitoren. Dat doen we deels om met die informatie onze online diensten nog beter te laten functioneren en jou bepaalde nieuwe functionaliteiten van onze diensten aan te bieden, maar ook om het totaalgebruik te registreren, bijvoorbeeld om op basis daarvan de verschuldigde vergoedingen te berekenen.

Voor dit doel verwerken we persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd door de functionaliteiten die je hebt gebruikt op onze website en de technische gegevens van jouw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die je gebruikt, de pagina’s die je op onze website hebt bezocht, je klik- en surfgedrag en lengte van jouw sessies.

Wij doen deze verwerking op de grondslag van ‘gerechtvaardigd belang’. Het gebruik van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven is namelijk noodzakelijk voor het kunnen leveren van een optimale dienstverlening aan onze klanten en gebruikers, en het beschermen daarvan. Daarbij hebben we verschillende maatregelen genomen om de inbreuk op de privacy van onze gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar deze onvermijdelijk is, deze impact te beperken, zoals de maatregelen die hierna in dit Privacy Statement worden beschreven.

Wanneer je onze dienstverlening (nog) niet gebruikt (categorie b)

Ook als je nog geen klant bij ons bent, maar wel interesse hebt in onze dienstverlening en daartoe bijvoorbeeld een gratis account hebt aangemaakt op één van onze webshops of een formulier hebt ingevuld via onze websites, registreren we jouw gegevens. Daaronder kunnen ook persoonsgegevens zijn, zoals IP-adres. Daartoe gebruiken we ook cookies, zie verderop in dit Privacy Statement.

Ook verwerken we de persoonsgegevens van potentiële klanten in ons klantcontact om met hen. De gegevens halen we uit openbare bronnen en onze eigen marketing database. Aanvullende informatie krijgen wij van betrokkene in gesprekken die wij voeren met contactpersonen bij de betreffende organisatie.

Alle informatie, zowel van bestaande klanten (categorie a) als mogelijk toekomstige relaties (categorie b) die we gebruiken in onze eigen marktbewerking slaan we op in ons marketing automation platform. Wij gebruiken die informatie om jou geschikte aanbiedingen te kunnen doen en om jou (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te kunnen sturen, evenals het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van accountbeheer. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. Daarnaast gebruiken we interne rapportages/dashboards om op geaggregeerd niveau status en voortgang van marktbewerking te bewaken.

Als wij je benaderen met gepersonifieerde marketing doen wij dat altijd pas nadat je daarover vooraf duidelijk bent geïnformeerd en daarvoor ook expliciet toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je ook altijd weer intrekken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor niet-gepersonifieerd beheer en marketing baseren wij ons op de grondslag van ‘gerechtvaardigd belang’.

Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens, in dat geval kan je contact met ons opnemen via gegevensbescherming@nextbi.nl.

Cookies

Indien je onze website www.nextbi.nl of www.mijndoelgroep.nl bezoekt, verzamelen wij ook jouw persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die gegevens over jouw bezoek opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op onze site bent gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was.

Lees meer over ons cookiebeleid en bekijk welke cookies wij gebruiken, waarom, waarvoor en hoe lang ze blijven staan op https://nextbi.nl/cookieverklaring/.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten.

 • Informatie en inzage
  Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel NextBI dat doet.
 • Wijziging
  Indien de persoonsgegevens die NextBI van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Indien je vindt dat NextBI de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt,  kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Portabiliteit
  Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij NextBI indienen.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Het recht om je gegevens uit te laten sluiten voor geautomatiseerde individuele besluitvorming. Met andere woorden, het recht op een menselijke blik bij besluitvorming.

Om jouw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, kun je contact met ons opnemen met ons op via +31(0)88-028 38 00 of per e-mail via gegevensbescherming@nextbi.nl. Voor een correcte afhandeling, dien je een kopie van je geldige legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van jouw organisatie of van de organisatie waar je werkzaam bent toe te voegen. Met de KopieID app van de Rijksoverheid kan je eenvoudig een veilige kopie van je identiteitsbewijs maken en hoeft NextBI geen aanvullende persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een BSN, van jou te verwerken.

Naast bovenstaande rechten heb je ook het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Hoe wordt de bescherming van jouw persoonsgegevens gewaarborgd?

NextBI heeft  waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of  verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.

Hoe zorgt NextBI dat jouw persoonsgegevens juist zijn?

We hechten er vanzelfsprekend veel waarde aan dat de gegevens die we van jou verwerken juist zijn. Mocht je gegevens signaleren die onjuist zijn dan horen we dat natuurlijk graag via gegevensbescherming@nextbi.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kan je deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving sturen naar gegevensbescherming@netxbi.nl of telefonisch doorgeven via +31(0)88-028 38 00.

Bewaartermijnen

Klanten
De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Organisaties
Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij de gegevens van organisaties niet  langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.

NextBI als verwerker

Voor wat betreft de persoonsgegevens die onze klanten bij ons aanbieden of in onze online diensten vastleggen, dient NextBI te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. NextBI heeft ervoor gekozen deze verwerkersovereenkomst integraal op te nemen in haar Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van onze diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor diensten vind je hier.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze bijlage Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de FG via gegevensbescherming@nextbi.nl.

Wijzigingen

NextBI zal haar privacy statement aan de hand van wijzigingen in de wet updaten. Kijk daarom regelmatig op onze website of je nog helemaal op de hoogte bent.

Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI)

NextBI is lid van de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI). Samen borgen wij rechtszekerheid in het economische verkeer. Als vereniging hebben wij een Privacygedragscode waaraan wij en de andere leden zich volledig confirmeren.

Startbaan 6
1185 XR Amstelveen

KvK nummer: 20078697
IBAN: NL98RABO0305995170
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL0094.75.898.B01

Op zoek naar leads?